ŠKOLA - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Škola

Základná škola pri Kúpeľoch Horný Smokovec poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich liečebného pobytu
Žiaci  si na liečebný pobyt prinášajú vlastné učebnice a učebné pomôcky. Ak  žiak prinesie od vyučujúcich z kmeňovej školy prehľad učiva, ktoré bude  preberané počas jeho neprítomnosti v kmeňovej škole, bude žiak  postupovať podľa tohoto plánu. V prípade, že si žiak preberané učivo  nezistí, bude postupovať podľa plánu
Základná  škola pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálneho školstva.  Je najstaršou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku. V  školskom roku 2010/2011 oslávila 90 rokov svojej existencie. Základná  škola je úplná škola so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje primárne a  nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 1 a ISCED 2. Súčasťou školy je  materská škola a školský klub detí.
      
Základná  škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku  výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom  zariadení. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie  detí neustále mení (podľa dĺžky hospitalizácie).

Našim  cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne,  charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné-  spokojné, usmiate, a tým podporíme zdravie nášho žiaka. Choré deti,  ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu alebo  narušenia rovnováhy medzi organizmom a prostredím, sú hospitalizované v  zdravotníckych zariadeniach, a preto sa nemôžu vyučovať v bežných  kmeňových školách.


   Ďalšia prezentácia školy bude zameraná najmä na:

1. Organizovanie výletov s cieľom bližšieho spoznania regiónu Vysokých Tatier.
2. Besedy o Vysokých Tatrách s následným video premietaním.
3. Návštevy Tatranskej galérie, múzea Tanapu ...
4. Bábkové hry pre deti.
5. Dramatizácie rozprávok, príprava zábavných popoludní.
6.  Hry na hudobné nástroje.
7.  Športové súťaže – stolný tenis, volejbal, šachový turnaj ...
8. Výtvarné a spevácke súťaže.
9.  Realizácia centrálnych násteniek podľa vopred vypracovaného plánu.
10.  Výchova k rodičovstvu.
11.Beseda o dopravnej výchove.
12.  Spolupráca s rodičmi – stretnutia v prípade problémových detí.
13. Besedy s pracovníkmi Horskej služby – akcie: ,,Pohybové hry v prírode „ .
14. Práca s deťmi v knižnici, besedy o knihách.
15. Realizácia výstaviek detských prác z VYV., PRV.
16. Starostlivosť o zdravie – besedy s lekárom.
17. Návštevy Požiarneho útvaru a RZP v Poprade a Smokovci spojené s praktickými ukážkami požiarnych vystúpení.
18. Tvorivá činnosť žiakov formou príspevkov žiakov do súťaže školských časopisov.
19. Realizácia panelu v priestoroch LÚ

   Základné úlohy školy pri ZZ:
Základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom tieto základné úlohy:

1. Zabezpečuje školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a tým umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces .
2. Prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovania chorého dieťaťa.
3. Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej sociálnej izolácii.
4. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, orientovať sa v neznámom prostredí nemocnice, zmierňovať strach z neznámych situácii, z čoho vyplýva podpora urýchľovania uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, deprivácia).
5. Vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, deti a výchovných poradcov o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými následkami.
6. Zabezpečuje školopovinným deťom rozvíjať tvorivé aktivity mimo vyučovania prostredníctvom činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a rekreačná činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločenskovedná, prírodovedná a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné bolestivé liečebné procedúry.


Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch vzhľadom na ich diagnózu Výchovnovzdelávacia činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa naučili žiť so svojim zdravotným postihnutím aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.
Návrat na obsah